دعوت به همکاری

از دوستان و عزیزانی که در زمینه نقاشی و رنگ آمیزی در بخش ساختمانی، صنعتی یا هنری فعالیت می نمایند، دعوت می گردد جهت همکاری های آتی مشخصات فردی و رزومه کاری براساس مهارت های فنی و سوابق کاری خویش را به این شرکت ارسال نمایند.