سال ها فعالیت علمی وعملی در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی،صنعتی و هنری به شکل گیری نگرشی در سیستم منجرشد.که در صدد واکاوی مشکلات رنگ و پوشش های رنگی صنایع ساختمانی و صنعتی و …برآییم . دانستن و درک مشکل بخشی از راه حل است.

گستردگی و توسعه روز افزون ساختمان و صنعت ، لزوم توجه به طول عمر مفید آنها را دو چندان می کند ولی متاسفانه عمر مفید آن ها کوتاه است و نسبت به هزینه های اولیه احداث آن ها توجیه پذیری چندانی از نظر اقتصادی ندارند و در نهایت منجر به تورم زایی و افزایش قیمت ها می گردد، یکی از راههای افزایش طول عمر مفید آنها ،بهره گیری صحیح از شیمی رنگ ها و پوشش ها است که اکنون بسیار پیشرفت کرده و با تلفیق آن با روشهای نوین آماده سازی سطوح و اعمال رنگ ها و پوشش های رنگی عمر مفید کالا ها،ساختمان ها،صنایع و مصنوعات ساخته شده چند برابر می گردد نتیجه آن آزاد شدن حجم عظیمی از ثروت در سطح ملی خواهد بود.